Krav om mundbind gælder også i Folkekirken

Også i Folkekirken er der kommet en opdatering af corona-restriktionerne,- læs mere i linket herunder, hvad det nærmere indbefatter.

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/krav-om-mundbind-gaelder-ogsaa-i-folkekirken

Det er trange tider som Brorson skrev i sin salme og som vi møder her op mod vinteren, så måske har vi mere end nogen sinde behov for at være til gudstjeneste, høre et foredrag eller lytte til musik og sang, nu hvor tiderne tilsyneladende igen strenges.

 

 

Resultat af valgforsamlingen

Efter afholdelse af ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 fandt vi de sidste medlemmer til Sønderholm-Frejlev Menighedsråd, som i næste valgperiode består af:

 • Gerda Larsen (Frejlev)
 • Helle Bang (Frejlev)
 • Jens Pedersen (Frejlev)
 • Karen Margrethe Eskesen Nielsen (Sønderholm)
 • Leif Jensen (Sønderholm)
 • Mads Sølver Pedersen (Frejlev)
 • Peter Asboe-Hermansen (Frejlev)
 • Peter Stoffersen (Sønderholm)
 • Povl Thomsen (Sønderholm)
 • Rikke Sommer Eriksen (Frejlev)

Stedfortrædere:

 • Betina Lassen (Sønderholm)
 • Jørn Mortensen (Frejlev)
 • Knud Roskjær (Sønderholm)
 • Orla Korslund (Frejlev)
 • Per Christophersen (Frejlev)
 • Stefan Hristou (Frejlev)

Brug af kirkens lokaler i en Corona-tid

Sønderholm-Frejlev menighedsråd skal som mange andre i denne mærkelige tid balancere mellem at åbne op og lukke ned, når det kommer til aktiviteter og brug af kirkens lokaler. Vi er pålagt retningslinjer fra Kirkeministeriet, som skal overholdes, hvad deltagerantal og tæthed angår, samt ekstra grundig rengøring.

Menighedsrådet valgte derfor efter genåbningen i foråret at begrænse brugen af Sognegård og Kirkecenter til kirkens egne arrangementer og sige nej til alle dem, der ellers plejer at bruge vores lokaler, det være sig dagplejemødre, bestyrelser, foreninger og andet, ligesom der heller ikke for nuværende er mulighed for lån af rum til begravelseskaffe hverken i Sønderholm eller Frejlev. Denne fortsatte ”nedlukning” sker ikke med vores gode vilje, vi vil helst, at vores lokaler summer af liv, men vi mener, at vi på den måde handler mest ansvarligt.

Der er plads til alt for få i begge vores kirker i denne tid, hvor der skal holdes to meters afstand under salmesang til bryllup, bisættelser og gudstjenester, og det betyder at både Kirkecenter og Sognegård jævnligt er i brug, når dem, der ikke var plads til i kirken, her kan deltage via storskærm og transmission.

Udover denne anvendelse som ekstra gudstjenesterum prioriterer vi dette efterår, at lokalerne bruges til de kirkeaktiviteter, som der er åbnet op for. Det være sig babysalmesang, mini-konfirmandundervisning, konfirmandundervisning, sogneaftener, menighedsmøder, kirkekaffe, korarbejde, samt kirkens ældrearbejde, som her hos os varetages af Sønderholm-Frejlev Seniorer i hvis bestyrelse menighedsrådet er repræsenteret. Alle disse arrangementer sker med hensyntagen til de aktuelle retningslinjer som begrænset deltagerantal, begrænset servering, afstandskrav og grundig rengøring efterfølgende.

Det er, hvad vi har rum til lige nu. Derfor må vi desværre sig nej til det, vi plejer at sige ja til.  Vi glæder os til, at vi engang kan sige ”ja”, når nogen spørger, om de kan låne lokaler hos os.

 

Sønderholm-Frejlev menighedsråd, september 2020

Børnegudstjenester er i denne sæson aflyst

Børnegudstjenesterne med den sædvanlige efterfølgende fællesspisning har vi desværre måtte aflyse denne efterårssæson p.g.a. Covid-19 situationen.

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen igen til børne/familiegudstjenester, når tiderne igen bliver til det.

Babysalmesang i Sønderholm og Frejlev Sogne 25. august og 20. oktober

For børn med i alderen 3-10 måneder med deres mor/far. Læs mere om babysalmesang her:

https://www.soenderholm-frejlev.dk/babysalmesang/

Næste hold begynder i Frejlev tirsdag d. 25. august kl. 10.00 og i Sønderholm tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00.

Tilmelding til Christine Hjort Bjerre, Kirke og kulturmedarbejder: kk@soenderholm-frejlev.dk.

 

 

Eftertænksomhedsvandring – gåture med ro og tro

Torsdag d. 13. august kl. 17.00: Start v. Frejlev Kirkecenter

Torsdag d. 3. september kl. 17.00: Start v. Sønderholm Kirke

Torsdag d. 24. september kl. 17.00: Start v. Frejlev Kirkecenter

Torsdag d. 15. oktober kl. 17.00: Start v. Sønderholm Kirke

Fire torsdage i sensommeren/ efteråret bliver der mulighed for at deltage i en kort pilgrimsvandring med udgangspunkt i enten Frejlev eller Sønderholm Kirke. Vandringerne vil være 3-5 kilometer lange, og de vil foregå både på vej og på sti.

Gåturene ledes af sognepræst Lotte Lyngby, og der vil være indlagt små stop undervejs med plads til stilhed og reflektion. Vandringerne vil blive indledt med en lille introduktion til et tema at gå med. Pilgrimsvandring er en slags meditativ gudstjeneste til fods.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage – ud over et åbent sind, og at man skal kunne være så godt til bens, at man kan gå 5 kilometer i roligt tempo.

Medmindre andet annonceres i Nibe avis er der ingen tilmelding. Man møder bare op, og du er velkommen!

Velkommen på gåtur med ro og tro

Må din vej gå dig i møde

Så åbner vi kirkedørene … lidt

Mandag den 18. maj skete det, som vi har ventet på meget længe. Myndighederne åbnede nemlig op for, at det nu igen er blevet muligt at fejre gudstjenester i vores kirker og afholde visse mindre arrangementer i hhv. sognegård og kirkecenter.

Det er dog en forudsætning for denne genåbning af Folkekirken, at myndighedernes retningslinjer følges nøje, sådan at smittespredning kan undgås. Ved både gudstjenester og sammenkomster gælder det, at der for hver deltager skal være mindst 4 kvm. gulvareal, ligesom der er et afstandskrav på mindst 2 meter dér, hvor der synges, og mindst 1 meter dér, hvor der ikke synges. Det betyder, at der i begge kirker udover personalet er plads til 25 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenester og kirkelige handlinger vil blive transmitteret til hhv. sognegård og kirkecenter, så skulle man komme til en fyldt kirke, kan man deltage i gudstjenesten derfra.

Derfor er det med andre ord endnu ikke muligt at åbne sådan, at “alt fra nu af bliver som før”. Gudstjenesterne forkortes, bl.a. ved at salmesangen minimeres og nadverfejringen forenkles; og dåb vil ofte skulle foregå ved en særskilt gudstjeneste før eller efter den vanlige højmesse. Begravelser/bisættelser afvikles også kun med begrænset adgang iht. ovenstående ; lige så vielser. Udlån af sognegård og kirkecenter, dels til andre foreninger og institutioner, dels til afvikling af begravelsessammenkomster vil fortsat ikke være en mulighed.

Alt dette gælder til og med næste udmelding fra myndighederne. Muligvis vil der allerede den 8. juni blive løsnet mere op, og da vil også vores praksis selvfølgelig blive ændret iht. de nye retningslinjer.
Menighedsrådet i Sønderholm-Frejlev

Retningslinjer for genåbning af folkekirken

Snaksammen – en digital besøgstjeneste

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.
Få et digitalt besøg og en god snak – Fællesskabet venter.
Læs mere på www.SnakSammen.dk

Husk! Man kan altid kontakte sognets præster, hvis man har behov for en samtale.

Jørn Skøtt Andersen

Tlf. 23 62 18 78
E-mail: jsan@km.dk

Lotte Lyngby

Telefonnummer: 41 67 55 77
Mail: loly@km.dk

Corona-vejledningen fra 18. marts, til Den Danske Folkekirke (klik her)

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.marts
Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.
———————————————————————————–
Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.
Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.
Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering” .
Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Nedenstående brev er sendt ud til alle konfirmandforældre:

Kære konfirmander og forældre
Vi er her til middag af biskopperne blevetpålagt at meddele jer, at det er besluttet, at alle konfirmationer i Folkekirken er udskudt foreløbigt til efter pinse, det vil sige til efter den 1. juni.
Det betyder, at der ikke som planlagt bliver konfirmationer i Sønderholm og Frejlev kirke i Bededags-week-enden. 
Vi er meget kede af at være nødt til at skrive dette til jer. Det er ikke  med vores gode vilje, og samtidig er det så sådan, at det er nødt til at være.
Nye datoer for konfirmation skal fastsættes lokalt så hurtigt som muligt, har vi fået at vide.  Vi afventer besked om, hvad det nærmere betyder. Vi finder det svært nu og her at beslutte, hvornår der kan være konfirmation, da vi ikke ved, hvornår hverdagen stabiliserer sig igen. 
I vil høre nærmere fra os, så snart vi kan meddele jer mere.
Nu vil vi i al hast få denne mail sendt afsted til jer i håb om, at I når at høre om biskoppernes beslutning fra os, før I hører om det i pressen.
Vi håber, at I vil hjælpe jeres konfirmand alt, hvad I kan, med at forholde sig til denne nye virkelighed.
Med venlig – og trist – hilsen 
Lotte

Følg løbende med her på siden og kirkens facebook-side for opdateringer omkring situationen

https://www.facebook.com/Sønderholm-Frejlev-Kirker-274856142579806/